Privacybeleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van PENYA FANATIEK FC BARCELONA VZW (hierna genoemd “PENYA FANATIEK”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op onze website https://fanatiek-fcbarcelona.be  (hierna genoemd de “Website”), en het bezoeken van onze Penya en alle (commerciële) relaties tussen PENYA FANATIEK en FC BARCELONA.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die PENYA FANATIEK verzamelt, alsook over de wijze waarop PENYA FANATIEK deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

PENYA FANATIEK wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of  de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website,  het inschrijven om lid te worden en het inschrijven op de nieuwsbrief of evenement impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van PENYA FANATIEK.

Soorten persoonsgegevens

PENYA FANATIEK kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en/of de mobiele applicatie van PENYA FANATIEK (hierna genoemd de “App”) (zoals maar niet beperkt tot heatmaps, opnames van uw surfgedrag, IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Communicatievoorkeur
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan PENYA FANATIEK (bv. tijdens correspondentie met PENYA FANATIEK)

PENYA FANATIEK verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en/of de App. Zo zal PENYA FANATIEK, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website en/of de App, van welke webbrowser u gebruik maakt en welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat PENYA FANATIEK toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website en/of de App.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het inschrijven tot lid van PENYA FANATIEK
 • Een samenwerking met PENYA FANATIEK
 • Het bezoeken van de Website
 • Het bezoeken van de Penya van PENYA FANATIEK
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van PENYA FANATIEK, al dan niet middels de Website en/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Het inschrijven voor een evenement of groepsreis
 • Correspondentie met en uitgaande van PENYA FANATIEK
 • Het meedelen aan PENYA FANATIEK van ideeën betreffende de verbetering van de diensten, de Website en/of de App
 • Het uitwisselen van business cards
 • Een koppeling met de sociale netwerk platformen

De door PENYA FANATIEK verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

PENYA FANATIEK kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en registreren van uw lidmaatschap bij PENYA FANATIEK
 • De uitvoering van een overeenkomst met PENYA FANATIEK (incl. de opvolging daarvan)
 • Het leveren van de diensten van PENYA FANATIEK, al dan niet middels de Websiteen/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het verzenden van nieuwsbrief en/of blog
 • Het bevestigen van de inschrijving voor een evenement of groepsreis
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en/of de App
 • Statistische doeleinden
 • Het uitvoeren van ledentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met PENYA FANATIEK of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op PENYA FANATIEK rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PENYA FANATIEK of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

PENYA FANATIEK zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van PENYA FANATIEK en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens openbaar gemaakt worden aan FC Barcelona en mogelijks aan luchtvaartmaatschappijen, busmaatschappijen en hotels.

Indien het noodzakelijk is dat PENYA FANATIEK in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat PENYA FANATIEK uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer PENYA FANATIEK hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer PENYA FANATIEK of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke PENYA FANATIEK heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal PENYA FANATIEK uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart PENYA FANATIEK uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die PENYA FANATIEK mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (PENYA FANATIEK wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@fcbb.be.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld emailadres.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van PENYA FANATIEK.

Beveiliging persoonsgegevens

PENYA FANATIEK verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

PENYA FANATIEK zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van PENYA FANATIEK, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kanPENYA FANATIEK in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot de App. PENYA FANATIEK zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. PENYA FANATIEK raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

PENYA FANATIEK is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. PENYA FANATIEK draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer PENYA FANATIEK indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop PENYA FANATIEK uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: dpo@fcbb.be

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop PENYA FANATIEK deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop PENYA FANATIEK uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Deze website gebruikt cookies om jou de beste surfervaring te kunnen bieden. Meer info vind je in onze Cookie Policy.

Indien je de cookies niet aanvaardt, kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten op deze site niet naar behoren werken.